Ekspertinės paslaugos

 

Vykdant ekspertinę veiklą, atliekami detaliųjų planų, statinių projektų, taip pat pačių šių specifinių procesų ekspertiniai tyrimai, kurių tikslas – nustatyti faktines aplinkybes pagal teismo ar kito ekspertizės užsakovo suformuluotus klausimus.

Teismo ekspertizės atliekamos tik teismo pavedimu. Teismo ekspertą paskiria teismas, dažniausia – remdamasis proceso šalies ar šalių pasiūlymu. Tuo atveju, kai ekspertinį tyrimą tiesiogiai užsako proceso šalis ar kiti asmenys, yra teikiamos išankstinės ekspertinės išvados. Tokio pobūdžio išvados neturi teismo ekspertizės statuso, tačiau teismui gali būti teikiamos ir vertinamos kaip rašytiniai įrodymai.

Visais atvejais, tiek teismo, tiek išankstinės ekspertizės rengiamos vadovaujantis nepriklausomumo, profesinių sprendimų skaidrumo, sąžiningumo, nešališkumo, pagarbos teisės aktams ir asmenų teisėms, konfidencialumo, teisingumo ir tyrimo išsamumo principais, laikantis teismo ekspertizės veiklą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Kreipiantis su paklausimu dėl galimo ekspertizės atlikimo, svarbu pateikti preliminarius klausimus, į kuriuos būtų atsakoma ekspertinio tyrimo metu. Pateikti klausimai, jų pobūdis ir apimtis leidžia įsivertinti teismo eksperto turimą kvalifikaciją, taip pat ekspertizės trukmę bei kainą. Į teismo ekspertizės apimtį paprastai įtraukiamas ir eksperto dalyvavimas teismo posėdyje, reikalingų paaiškinimų jame teikimas. Esant poreikiui, išduodami rašytiniai sutikimai dėl ekspertizės atlikimo pagal pristatytus klausimus.